Romsdal Tindegruppe

NYHETER:

01.09.2017

Romsdal Tindegruppe er 40 år i år og vi inviterer våre medlemmer til fest på Tindesenteret! RTG spanderer middag for alle medlemmer. Det blir lysbildevisning med historiske tilbakeblikker og røverhistorier. Ikke minst klattresnakk og samvær.

Ikke medlemmer er velkomne men betaler 200,- for maten. Det du ønsker å drikke kjøpes i baren. Påmelding seinest tirsdag 5. september  på mail til romsdal.t.gruppe@gmail.com. Meldinger om spesialkost og lignende henvendelser sendes til den samme adressa. Det går og å melde seg på på facebook-arrangemanget RTG 40-årsfest.

For den som ønsker seg en klatreøkt før festen kan møte opp for buldring på Fantebrauta ved Hornaksla. Fører finner du på http://www.romsdalrock.com/index.php/no/buldring/fantebrauta. Er været litt for kjipt for buldring i skogen så anbefalles en tur til inneveggen på Tindsenteret.

Velkommen på fest!

RTG Styret

 

09.08.2017

RTG har nå 

Det som er viktig er at ein trykker «kjøp noe» i vipps og søker opp nr. 107457 eller Romsdal Tindegruppe

 

 

03.04.2017

Årsmøte er utsatt til 3 mai kl 19.00 på Tindesentret, Åndalsnes.

 

Årsmøte Romsdal Tindegruppe 2017

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling og saksliste.

3.  1. Valg av dirigent og referent.

     2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding RTG og Moldeveggen.

5. Carl Hall veggstyrets ønske om å synligjøre RTG med event, v Carl Hall Veggstyre

6. Veggstyrets ønske om eget budsjet v Carl Hall Veggstyre.

7. Aktivitetskalender 2018 v Styret

8. Vedta budsjett for 2018.

9. Valg – Disse er på valg.

   1 - Styremedlem, Arve Fiva

   2 - Styremedlem, Geir Klepaker

   3 – Styremedlem, Petter Szontheimer

 

 

NYHETER:

10.03.2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Romsdal Tindegruppe

Årsmøtet avholdes den 30 mars kl 1900 på Tindesentret på Åndalsnes

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16 mars 2017 til romsdal.t.gruppe@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på RTG sin Hjemmeside og på gruppas FB sider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  Romsdal Tindegruppe

 

03.07.2016

Statens vegvesen skal i perioden høsten 2016 til sommeren 2018 gjennomføre rassikringstiltak langs E136. Av tiltakene er en 240 meter lang løsmassetunnel der snøskredene oftest opptrer, nedenfor klatrefeltet Hornaksla.

Det pågår nå arbeid med overvannshåndtering oppe ved klippen for å legge til rette for byggeperioden, dette vil avsluttes i løpet av juli 2016. Det er framkommelig opp til klippen fra parkeringen i vest. Et midlertidig anleggsområde langsmed klippen vil være avstengt for ferdsel (se skisse).

Under byggeprosjektet vil det bli stor anleggsvirksomhet i området. Ferdsel langsmed klippen vil trolig ikke bli påvirket av dette. Vi vil så godt det lar seg gjøre legge til rette for parkeringsmuligheter på vestsiden av klippen og ferdsel opp til klippen. Tiltak for å sikre ferdsel for klatrer i byggeperioden kan være informasjonsskilt og merkede stier.

Mer informasjon om prosjektet finner dere her: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e136fantebrauta

 

18.06.2016

Romsdal Tindegruppe skal opprette et veggstyre i den nye klatreveggen Carls Hall på Åndalsnes.

I den forbindelse søker vi personer som kunne tenkte seg et verv.

Oppgaver for styret:

 • Vedlikeholde veggen med nye ruter/renhold
 • Organisere vakter
 • Lokale samlinger/aktiviteter

 Frist 1 juli.

 

 

 

Romsdal Tindegruppe ble stiftet i 1977 og har i dag ca. 400 medlemmer. Målsettingen for klubben er å fremme kontakten mellom klatrere i Romsdalen, arbeide for trivsel og sikrere ferdsel i fjellet og ivareta interesser i forhold til adkomst.

Vi er en klubb med stor «takhøyde», og har av den grunn alle typer klatrere og fjellsjeler i klubben. En kan nevne ekspedisjons-, vinter-, is-, fjell-, sports- og "sofaklatrere", samt skibestigere, tinderanglere og toppturister for alle årstider. Dette er klatrere på alle nivå fra begynnere til topp-nivå i Norge både sportslig, erfaringsmessig. Vi har også høyt kvalifiserte instruktører og fjellførere blant medlemmene. Det er også våre medlemmer som driver Romsdal Alpine Fjellredningsgruppe med de utfordringer det innebærer.

Så hva gjør vi og hva er det vi kan tilføre ??

 1. Først og viktigst er å skape møteplasser slik at det kan formidles og utveksles erfaring.  Det kan være tips om utstyr, sikkerhet, turer, rutevalg etc.
 2. Fellesmøter med lysbilder og sosialt samvær i mørketida, samlinger og enkel kursvirksomhet.  Vi skal forsøke å arrangere to klatre samlinger hvert år.
 3. Vi har ei hytte også !!  (I Hestebotn mellom Isfjord-fjellene Klauva og Kirketaket).  
 4. Medlem av Klatreforbundet . Dette gir ytterligere erfaringsutveksling, tilgang på diverse kurs og alle medlemmer i RTG kan delta i nasjonale konkurranser
 5. Vi prøver å gjøre ting litt billigere……..rabattavtaler !!
 6. Bidra til er rebolting av ruter i aktuelle klatrefelt, og stille med utstyr for boring av nye ruter. Gjøre et arbeid i forhold til søknad om midler til diverse, bl.a. vedlikehold av klatreveggen i Molde, klatreførere, etc.
 7.  Ny klatrevegg blir bygget i det nye tindesenteret på Åndalsnes!

 

 

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

v/Arve Fiva - Nestleder

Tlf: 950 40 117

Boltepolitikk

 1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
 2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
 3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
 4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

 1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
 2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
 3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
 4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.