Årsmøte 2009

Referat: Årsmøte 07.03.2009 - Romsdal Tindegruppe, Moldeveggen

Sak:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede: Etter noen innbetalinger var alle 23 oppmøtte stemmeberettigede.
 1. Godkjenne innkalling og sakliste: Godkjent.
 1. 3.1 valg av dirigent : Petter ble valgt.
  3.2 valg av sekretær : Jo ble valgt.
  3.3 valg av 2 representanter til å underskrive protokollen : Solveig og Thomas ble valgt.
 1. Behandling av årsmeldinger:
  4.1 RTG: Susanne la fram årsmeldingen. Godkjent uten merknader.
  4.2 Moldeveggen: Petter la fram årsmeldingen. Godkjent uten merknader. 
 1. Behandling av revidert regnskap for 2008
  5.1 RTG
  5.2 Moldeveggen

  Geir la fram regnskapet for både Moldeveggen og RTG totalt.

  Valg av revisor for 2008: Frode blir foreslått og valgt. Det er ikke påkrevd med en offentlig godkjent revisor, bare en stødig og pålitelig person som kan gå gjennom bilagene.

  Det kommenteres at salget av Molde-føreren har gått ned. Mer aktiv markedsføring mot butikkene må til.

  Regnskapsresultat for RTG inkludert Moldeveggen ble kr 63000,-. Applaus for overskuddet!

  Regnskap for RTG og for Moldeveggen ble godkjent.
 1. Behandling av innkomne forslag og saker
  6.1 forslag til nye vedtekter for RTG – vedlagt

  Saken ble lagt fram av Susanne. Det kommenteres at de gamle vedtektene ikke alltid har blitt fulgt, de har nok ikke vært godt nok kjent de siste årene.

  Avstemning ved håndsopprekning. De nye vedtektene ble vedtatt med 22 mot 1 stemme. (Den ene var mot at påbudet om gløggservering på årsmøtet ble fjernet.)
 1. Fastsette medlemskontingent for 2009:

  Kommentar: Bør ikke øke, vi har fordel av en lav ”terskel” for å bli medlem!
  Kommentar: Positivt at giro sendes ut, da er det lettere å huske å betale!

  Samme kontingent som før er foreslått. Godkjent.                      
 1. Vedta budsjett for 2009
  Budsjett for RTG uten Moldeveggen legges fram av Geir. Godkjent.

  Budsjett for Moldeveggen legges fram av Thomas og Petter. Budsjettet er i balanse, ikke beregnet overskudd. Basert på erfaringstall fra 2008, så man kan føle seg sikrere på enkeltpostene nå enn i forrige budsjett. Godkjent.
 1. Valg
  9.1     valg av 2 styremedlemmer. Geir Klepaker og Jo Unhjem er på valg, begge stiller til gjenvalg.    Geir og Jo gjenvelges.

  9.2     valg avvarar:
  Trude Lien sier seg villig, og velges.  

  9.3     valg av leder for Styringsgruppen Moldeveggen
  Thomas har sagt seg villig, og velges.  

  9.4     valg av revisor for 2009
  Eske sier seg villig, og velges. Se forøvrig punkt 5 om kvalifikasjoner for revisor.

 

Underskrifter:

Solveig Kosberg              Thomas Vekve              Jo Unhjem (referent)

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

Eivind Nordeide - Daglig Leder

Tlf: 93458522

post@moldeveggen.no

Boltepolitikk

 1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
 2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
 3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
 4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

 1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
 2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
 3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
 4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.