Medlemskap

Medlemskap i Romsdal Tindegruppe, Gjelder for ett kalenderår !

 

Medlemskontingen 200,- :

På grunn av nye regler for medlemsregistrering må Romsdal TIndegruppe også gå over til mer elektronsik registrering. Registrer deg på www.minidrett.no og søk om medlemskap i Romsdal Tindegruppe. Du vil da få oversendt giro for innbetaling av medlemskontigenten.

 

Medlemsfordeler:

 • Muligheten til å benytte anlegg i regi av RTG.
  - Klatrevegg, Tindesenteret, Åndalsnes
  - Moldeveggen, Træffhallen, Molde
 • Rabatt avtaler på sportsbutikker i Molde og Åndalsnes 
 • Du får arbeide med å legge til rette for sikker ferdsel i fjellet.
  Informasjon og tilbud om fjellrelaterte arrangementer og kurs.
 • Gode bekjennskaper. Kjentfolk i hele Romsdalsregionen som gjerne stiller med informasjon når de blir forespurt.
 • Rabatt på abonnement på klatrebladet klatring.
 • Trivelig årsmøte en gang i året.

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

v/Eivind Markussen - Leder

Tlf: 95997758

post@moldeveggen.no

Boltepolitikk

 1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
 2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
 3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
 4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

 1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
 2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
 3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
 4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.